toe209@gmail.com
+380506828007

Наукові гуртки

img

Наукові гуртки

На базі кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського створені і ведуть науково-дослідницьку роботу студентські гуртки.

Наукові студентські гуртки створюються з метою об'єднання талановитих та творчих особистостей і направлені на роботу у першу чергу із студентами молодших курсів. Це перший етап до оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у гуртках забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для держави.

1. “Моделюваня задач електротехніки у математичному пакеті MathCad”

Керівник гуртка - доцент кафедри теоретичної електротехніки Перетятко Ю.В.

img

Широке використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі дозволяє удосконалити методику вивчення та розрахунку електричних кіл, спростити та прискорити виконання громіздких, багаторазово повторюваних обчислень, розв’язання систем диференційних рівнянь, виконати побудову графіків та діаграм. Якщо раніше аналіз досліджуваної системи виконувався, як правило, аналітично, то зараз ширше використовуються чисельні методи комп’ютерного моделювання, що має певні переваги.

MathCAD є математичним редактором, що дозволяє проводити різноманітні наукові й інженерні розрахунки. Завдяки простоті застосування, наочності математичних дій, великій бібліотеці вбудованих функцій і числових методів, можливості символьних обчислень, а також зручному апарату подання результатів в числовій та графічній формах, MathCAD став найбільш популярним та поширеним математичним пакетом.

Робота студентського гуртка “Моделюваня задач електротехніки у MathCad” націлена на розвиток творчої активності, спрямування науково-дослідної роботи студентів та підвищення знань, умінь та практичних навичок з електротехніки. Гурток стане у пригоді студентам, що вивчають такі дисципліни, як “Теоретичні основи електротехніки”, “Основи електротехніки та електроніки”, “Теорія електричних та магнітних кіл”, “Теорія електричних та електронних кіл”, “Теорія електричних кіл та сигналів”.

2. “Теорія і практика теоретичних основ електротехніки”

Керівник гуртка - доцент кафедри теоретичної електротехніки Михайленко В.В.

img

Було проведено 12 засідань гуртка. За цей час члени гуртка підготували п’ять наукових статтей і зробили у листопаді 2014 р. п’ять доповідей на студентській конференції для молодих вчених, аспірантів та студентів ФЕА НТУУ “КПІ” “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики”

Назви доповідей:

1. Михайленко В. В., ст. викладач кафедри ТЕ; Сапегін А. П., доцент кафедри ТЕ; Озімінський В. О., студент гр. ЕМ-41м., "Математична модель дванадцятипульсного перетворювача трифазної напруги у постійну, з двозонним регулюванням постійної напруги".

2. Михайленко В. В., ст. викладач кафедри ТЕ; Чуняк Ю. М., асистент кафедри ТЕ; Дяденюк І. В. і Андрійчук В. В., студенти гр. ЕТ-41м. "Використання методу багато параметричних функцій для перехідних процесів у електричних колах напівпровідникового перетворювача трифазної напруги в постійну з тризонним регулюванням вихідної напруги".

3. Михайленко В. В., ст. викладач кафедри ТЕ; Жук С. О., студент гр. ЕМ-41м. "Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напруги у постійну з п’ятизонним регулюванням вихідної напруги".

4. Михайленко В. В., ст. викладач кафедри ТЕ; Євгененко І. О., студент гр. ЕМ-41с. "Математична модель напівпровідникового перетворювача з двозонним регулюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаженням".

5. Михайленко В. В., ст. викладач кафедри ТЕ; Мельник А. В., студент гр. ЕП-41м. "Аналіз електромагнітних процесів у колах напівпровідникових перетворювачів електроенергії з розгалуженими структурами".